Jefferson 500

@ Summit Point Raceway


? / BSv / DPv / TA2

Gp1 Saturday Race 1

APh / ASR / BPh / BSv / CPh / CPv / DPh / DPv / EPh / EPv / HS2 / S2 / TA / TA2 / VS2

Gp1/2/6 Sunday Race

APh / ASR / BPh / CPh / CPv / D / DPv / EPh / EPv / TA

Gp2 Saturday Race 1

APh / ASR / BPh / CPh / CPv / DPh / DPv / EPh / EPv / TA

Gp2 Saturday Race 2

APh / BPh / CPh / CPv / DPh / DPv / EPh / EPv / TA

Gp2 Friday Race

APh / BSR / CP / CSR / CSv / DPh / DPv / EPh / EPv / FPh / FPv / GPv / S2 / TA / TA2 / VS2

Sunday Enduro

APh / BSR / CPh / CSv / DPh / DPv / EPh / EPv / FPh / FPv / GPv / S2 / TA / TA2 / VS2

Saturday Enduro

APv / BSR / CPh / CPv / CSR / CSv / DM / DPh / DPv / EPh / EPv / FJr / FM / FPh / FPv / FVh / FVv / GPh / GPv / HPv

Gp3/4/5 Sunday Race

APv / BSR / CSv / EPv / FJr / FPh / FPv / FVh / FVv / GPh / GPv

Gp4 Qual
Gp4 Friday Race

APv / BSR / CSv / EPv / FJr / FPh / FPv / FVh / FVv / GPh / GPv / HPv

Gp4 Saturday Race 1
Gp4 Saturday Race 1
Gp4 Saturday Race 2

BSR / FVh / FVv

VeeRG Feature Race

BSv / CSv / DPv / FPh / TA2

IMSA / SCCA 2.5 Class B Reunion RaceCPh / CPv / CSR / DPh / DPv / EPh / EPv / FM / FPv

Sat AM Gp3 Saturday Race 1
Gp3 Saturday Race 2

CPh / CPv / CSR / DPv / EPh / EPv / FM / FPv

Gp3 Friday Race

CPh / DPh / DPv / EPh / EPv / FPv

Porsche Feature Race

DM / DPh / EPh / EPv / FM / FPv / GPh

Gp5 Qual
Gp5 Friday Race


- MyLaps is a registered trademark of MyLaps Sports Timing